Příroda

Nový Hrádek se nachází v jedné z přírodovědecky nejhodnotnějších lokalit, je součástí klidového území Národního parku Podyjí.

Zdejší krajině vévodí unikátní geomorfologický útvar dvou uzavřených meandrů Dyje - z rakouské a moravské strany proti sobě vybíhají skalnaté hřbety ostrožen Umlauf a Ostroh, oddělené hlubokým říčním údolím. Srázné skalní svahy pokrývají lesostepní společenstva, v nichž se vyskytuje mnoho druhů ohrožených a chráněných druhů rostlin i živočichů.

Hodnota přírodního prostředí samotné zříceniny je neopakovatelná, což se týká zvířeny i rostlinstva hradu. Na nádvoří a v  prostoru dolního hradu roste několik lip malolistých a javorů babyk, které spolu s okolním vzrostlým lesem dotvářejí jeho typickou siluetu. Nejvyšší partie stavebních konstrukcí jako římsy a koruny hradeb nebo i štěrbiny zdí pokrývá suchomilná vegetace keřů a bylin zářící v časném jaru žlutými trsy tařice skalní a později polštáři rozchodníku bílého. Ze vzácných keřů se tu vyskytuje skalník celokrajný, řešetlák počistivý, dřín obecný a brslen bradavičnatý, průčelí hájovny zdobí mohutný popínavý břečťan. Zajímavé lesní druhy zastupuje brambořík nachový a mohutná kýchavice černá. V  době, kdy hrad ještě plnil vojenskou funkci a jižní svahy k řece byly udržovány bez vegetce, se zde rozšířily některé některé dnes kriticky ohrožené byliny jako divizna ozdobná, zapalička největší a svízelka piemontská.

Botahá je i zvířena hradu. Na výslunných místech se vyhřívá nádherně zbarvená ještěrka zelená, kterou tu občas uloví náš největší had - až dvoumetrová užovka stromová. Na přístupové cestě a v hradním příkopu potkáme za deště mloka obecného, občas tu objevíme i úkryt krásné sovy - puštíka obecného - nebo některých druhů netopýrů. Pozorný návštěvník se tu může setkat i s nápadnými zástupci třídy hmyzu - okolo zdí poletuje velká černá včela - drvodělka fialová, na rozkvetlých okolících žebřice pyrenejské sedají zlatohlávci spolu s pestrokrovečníkem včelovým, na rozlehlé nádvoří slétají pestře zbarvení motýli jako babočka bodláková, babočka admirál a otakárek ovocný.


Nový Hrádek je součástí klidového území Národního parku Podyjí, kde je příroda lidskými zásahy ovlivněná jen minimálně. Přírodní procesy zde probíhají samovolně, území je v poměrně vyváženém stavu. Rakouský národní park Thayatal se rozprostírá na protilehlém břehu Dyje.

Podívejte se na krátké dokumenty Správy NP Podyjí:

Nový Hrádek

Mlok skvrnitý

Brambořík nachový

Další videa na Národní park Podyjí