Návštěvní řád státního hradu Nový Hrádek u Lukova

Soustava pravidel vymezujících závazné podmínky jeho veřejného zpřístupnění

Článek 1  - PŘÍSTUPNOST STÁTNÍHO HRADU NOVÝ HRÁDEK U LUKOVA (dále jen "objektu")

1.   Objekt se podle přístupnosti dělí na dvě části:

     a) Části objektu veřejnosti nepřístupné.
     b) Části objektu přístupné pouze po zaplacení vstupného (návštěvní okruh)
     c) Návštěvní okruh objektu je veřejnosti přístupný takto:
               duben a říjen o víkendech       10:00 – 12:00,    13:00 – 15:00
               květen, červen a září denně    10:00 – 12:00,    13:00 – 16:00
               červenec a srpen denně          10:00 – 12:00,    13:00 – 17:00
Délka prohlídky: cca 50 minut.
Maximální počet osob v prohlídce 20
Mimo tuto návštěvní dobu je prohlídka možná jen s předchozím souhlasem správy památkového objektu.


Článek 2 - ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

1.   Pokladna objektu v návštěvní dny otevírá v 10:00.

2.   Čas první prohlídky a interval mezi jednotlivými prohlídkami návštěvnických okruhů přístupných pouze s průvodcem určuje správa objektu. Návštěvnická kapacita návštěvnických okruhů i objektu samotného je limitována provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.

3.   Prohlídky s průvodcem se konají ve skupinách o minimálním počtu 3 osob pro návštěvní okruh, a to včetně osob neplatících (návštěvníci s právem bezplatného vstupu, zaměstnanci NPÚ, děti do 6 let věku apod.). Skupina méně než 3 návštěvníků vyčká zahájení následující prohlídky, která se pak uskuteční bez ohledu na počet zájemců. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu a z bezpečnostních hledisek. Výjimky povoluje vedoucí správy objektu.

4.   Hromadným výpravám i jednotlivcům lze zajistit rezervování prohlídky. Podmínkou je předem dohodnout telefonicky, nebo e-mailem se správou objektu přesný den a čas zahájení prohlídky. Kontakty na správu objektu jsou uvedeny na oficiálních internetových stránkách www.novy-hradek.eu. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky u pokladny objektu, sjednaná rezervace prohlídky se ruší.

 

Článek 3 - VSTUPNÉ

5.   Za prohlídku návštěvnických okruhů se platí vstupné předem. Vstupné je stanoveno cenovým výměrem platným pro příslušný rok a vydaným Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou v Kroměříži. Cenový výměr je k nahlédnutí u pokladny a v kanceláři správy objektu. Vstupem do areálu objektu, popřípadě zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny zaměstnanců správy objektu.

6.   Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny hromadnou vstupenku).

7.   Zakoupené vstupenky nelze vrátit.

8.   Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.

9.   Výše vstupného a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanovuje platný cenový výměr.

 

Článek 4 - PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

1.   Kdokoli, mimo zaměstnanců objektu v pracovní době, kdo se v návštěvní době nachází v objektu, je z hlediska tohoto návštěvního řádu považován za návštěvníka a je povinen se řídit tímto návštěvním řádem.

2.   Děti ve věku do 15 let mají do objektu povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří za chování dětí a dodržování návštěvního řádu z jejich strany zodpovídají.

3.   Odpovědnost správy objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.

4.   V objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených trasách.

5.   V areálu je zakázáno odkládat a nechávat bez dozoru zavazadla a jiné předměty.

6.   Při jakémkoli úrazu se může návštěvník obrátit o pomoc na zaměstnance objektu.

 

Článek 5 - OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK

1.   Návštěvníci jsou v objektu povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců správy objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z objektu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je objekt neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.

2.   Osobám důvodně podezřelým z opilosti, či požití omamných látek je přístup do areálu objektu zakázán.

3.   V celém objektu je mimo vyhrazené prostory zakázáno kouření a zakázána jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny zaměstnanců objektu.

4.   Z důvodu bezpečnosti je zakázáno v objektu nosit a používat jakékoli chladné, střelné, či palné zbraně včetně jakýchkoli jejich replik.

5.   Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v nedostatečném, nebo jinak nevhodném oděvu.

6.   Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt i jiný majetek v areálu objektu. Zejména je zakázáno: 

     a) dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat;

     b) opouštět vymezené trasy a komunikace, vzdalovat se při výkladu od průvodce a prováděné skupiny;

    c) rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;

     d) házet cokoli do cisteren, z oken a vyhlídkového ochozu hradu, lézt po zdech, trhat rostliny, lámat větve stromů a keřů, chodit mimo vyznačené cesty, plašit a chytat živočichy, tábořit v areálu objektu, vylepovat zde plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, služby, čí aktivity a jinak narušovat klid a pořádek;

     e) jezdit v areálu objektu jakýmikoli vozidly včetně jízdních kol (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižené a dětské kočárky). Jízdní kola lze v objektu odkládat pouze na k tomu vyhrazených místech, kde je možnost kola uzamknout. Pohyb na dětských odrážedlech a koloběžkách je v objektu povolen pouze po komunikacích v návštěvníkům přístupných částech areálu, a to pouze dětem do 5 let věku a v doprovodu dospělé osoby, která odpovídá za bezpečnost dítěte a za to, že nebude svou jízdou ohrožovat jiné návštěvníky;

     f) parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory;

     g) jakkoliv rušit, či obtěžovat zvířata žijící v prostorách hradu;

     h) umožnit v areálu volný pohyb psů a jiných zvířat. Do přístupných částí objektu mohou psi a jiná zvířata pouze na vodítku, za trvalého doprovodu svých majitelů a to jen v případě, že nebudou svým chováním narušovat průběh prohlídky.  Uvazování zvířat a jejich ponechání bez dozoru je zakázáno.

7.   V interiérech objektu, či v dalších vyznačených prostorách je zakázáno fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace za užití blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakýchkoli dalších osvětlovacích a pomocných technik.

8.   V celém areálu objektu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu.

9.   Je zakázáno jakékoli fotografie, video či jinou dokumentaci pořízené v areálu objektu použít ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Kroměříži. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje výjimku na základě písemné žádosti Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži.

10.   Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník správě objektu. Správa objektu neodpovídá za úrazy a škody, které vznikly v důsledku nedodržování, či porušení návštěvního řádu. Odpovědnost správy objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně platnými předpisy.

11.   Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit správa památkového objektu.

 

Článek 6 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.   Přání, pochvaly, stížnosti, či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání vedoucím správy památkového objektu předložena. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na Národní památkový ústav, územní památkovou správu v Kroměříži, tel.: 573 301 432, e-mail: ups.kromeriz.pr@npu.cz

2.   Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 25. března 2016 a současně se ruší dosavadní řád, platný od 1. dubna 2015.